Open brief aan Minister Wilmès en de regering

/ november 22, 2020/ Belgische coalite tegen kernwapens, Persbericht

Brussel, 19 november 2020

Aan: Sophie Wilmès, Minister van Buitenlandse Zaken en Vice-eersteminister

CC:
Pierre-Yves Dermagne, Vice-eersteminister
Georges Gilkinet, Vice-eersteminister
Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister
Frank Vandenbroucke, Vice-eersteminister
Petra De Sutter, Vice-eersteminister
Vincent Van Quickenborne, Vice-eersteminister

Geachte Vice-eersteminister Wilmès,

We zouden graag uw aandacht vestigen op een belangrijke stemming die zal plaatsvinden in de Algemene Vergadering van de VN (VN AV) begin december 2020 [datum moet nog worden vastgelegd] over de resolutie A/C.1/75/L.6 dat het VN-Verbodsverdrag op Kernwapens verwelkomt en alle landen die nog niet toetraden oproept om dit zo snel mogelijk te doen.

Resolutie L.6 werd op 3 november door 118 landen aangenomen in de 1st Committee van de VN. België stemde toen tegen de resolutie, zoals het dat in het verleden ook steeds heeft gedaan. Nochtans zijn we van mening dat er dit jaar enkele belangrijke gebeurtenissen waren die België er toe zouden moeten aanzetten om niet langer tegen resolutie L.6 te stemmen.

Allereerst is het in werking treden van het Verbodsverdrag geen verre realiteit meer. Op 24 oktober 2020 ratificeerde Honduras als 50ste land het verdrag waarmee het 90 dagen later, op 22 januari 2021, in werking zal treden. Het Verbodsverdrag is dus niet enkel symbolisch, maar zal ook effectief juridische impact hebben: kernwapens zijn vanaf 2021 illegaal onder internationaal recht. Dit betekent een nieuwe internationale norm tegen kernwapens die ook een effect zal hebben op België en zijn bondgenoten.

Vervolgens is er het nieuwe regeerakkoord dat werd besloten op 30 september 2020 waarin voor het eerst een verwijzing naar het Verbodsverdrag wordt gemaakt. De nieuwe regering belooft daarbij na te gaan hoe het “VN Verdrag op het Verbod op Nucleaire Wapens een nieuwe impuls kan geven aan multilaterale nucleaire ontwapening”. Een opening die we ten zeerste toejuichen.

Tenslotte willen we u er ook graag aan herinneren dat het Verbodsverdrag brede steun geniet, niet alleen wereldwijd maar ook in eigen land. Uit een enquête die werd uitgevoerd in 2019 bleek namelijk dat 2/3de van de Belgische bevolking, over de partijgrenzen heen, een Belgische ondertekening en ratificatie van het Verbodsverdrag steunt.

In het kader van de opening in het regeerakkoord en met het oog op de inwerkingtreding van het Verbodsverdrag in januari 2021, zouden we u en de regering daarom willen vragen om de Belgische stem tegen resolutie L.6 te heroverwegen tijdens de VN AV in december. Immers, als de regering effectief wil nagaan op welke manier het Verbodsverdrag een positieve impuls kan geven aan nucleaire ontwapening lijkt het ons voorbarig om al meteen tegen resolutie L.6 te stemmen. Bij gebrek aan een positieve Belgischestem, is onthouding op zijn minsteen gepast antwoord gezien dit België de mogelijkheid geeft om zonder enig vooroordeel de“nieuwe impuls”van het verdrag na te gaan.

Alvast bedankt voor uw aandacht. Indien u hierover nog vragen of opmerkingen zou hebben, blijven wij steeds ter uwer beschikking.

Hoogachtend,

De Belgische Coalitie tegen KernwapensDe Belgische Coalitietegen Kernwapens, actief lid van ICAN, is een platform dat met zijn oproep 67 middenveldorganisaties verenigt,waaronder Pax Christi Vlaanderen, Vrede vzw, CNAPD, Vredesactie, Agir pour la Paix, Greenpeace, Amnesty, Oxfam, CSC, ABVV-FGTB,ACV, 11.11.11, Beweging.net, GRIP, enzovoort. Voor de volledige lijst zie www.nonukes.be

Share this Post