Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens hecht het grootste belang aan het respect voor de privacy en behandelt uw gegevens met de grootste zorgvuldigheid.

Met dit beleid willen we u informeren over de gegevens die we verzamelen, waarvoor deze gegevens gebruikt worden en u op de hoogte brengen van uw rechten. #nonukes.be respecteert het wettelijk kader voor de bescherming van persoonsgegevens (d.w.z. de algemene verordening inzake gegevensbescherming en de nationale uitvoeringsmaatregelen).

I. Verzameling van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens hebben betrekking op alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres, …

#nonukes.be verzamelt enkel de persoonlijke gegevens die vrijwillig door de deelnemers worden meegedeeld en die nodig zijn voor de uitvoering van haar activiteiten, of die wettelijk verplicht zijn.

De enige categorieën van persoonsgegevens die door #nonukes.be worden verwerkt zijn de volgende:

  • contactgegevens: alleen naam en e-mailadres;

  • andere gegevens die worden verstrekt bij het in contacteren, in het bijzonder door gebruik te maken van de contact-, download- of registratieformulieren op de website;

#nonukes.be verzamelt of gebruikt geen gevoelige persoonlijke gegevens zoals gegevens met betrekking tot gezondheid, religieuze, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etniciteit.

II. Doelstellingen van de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens

De gegevens worden verzameld voor de volgende specifieke, expliciete en legitieme doeleinden:

het sturen van nuttige informatie over activiteiten en evenementen georganiseerd door #nonukes.be ;

  • het beheren van de relatie met de leden;
  • planning en organisatie van het werk;
  • naleving van wettelijke verplichtingen.

III. Openbaarmaking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die door #nonukes.be worden bewaard, worden vertrouwelijk en veilig bewaard. Persoonlijke gegevens zijn enkel toegankelijk voor #nonukes.be medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het behalen van het specifieke doel waarvoor de gegevens werden verzameld. Deze gegevens kunnen echter op uw verzoek of met uw schriftelijke toestemming, of in gevallen waarin de wet dat voorschrijft, aan derden worden doorgegeven.

IV. Bescherming van technische en organisatorische gegevens

#nonukes.be neemt alle gepaste technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. Hoewel #nonukes.be alle redelijke inspanningen levert om persoonlijke informatie te beschermen, kan het de absolute veiligheid van de gegevens die via zijn website worden verstrekt, niet garanderen.

V. Bewaartermijn van de gegevens

#nonukes.be bewaart de persoonsgegevens slechts gedurende de tijd die nodig is om de specifieke doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens verzameld werden. Er wordt ook rekening gehouden met de noodzaak om aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen.

Wanneer de gegevens niet meer nodig zijn, worden ze vernietigd. Om het hoogste niveau van veiligheid te garanderen, kan de periode van gebruik en opslag van de gegevens worden verkort en worden er stappen ondernomen om de gegevens te anonimiseren. Het doel van het anonimiseren is om het niet langer mogelijk te maken een gegevensitem aan de betrokkene te koppelen.

VI. Openbaarmaking van persoonsgegevens van derden aan #nonukes.be

Indien u persoonlijke gegevens met betrekking tot uw persoonlijke contacten aan #nonukes.be bekendmaakt, moet u ervoor zorgen dat deze personen naar behoren op de hoogte zijn van dit beleid en, indien nodig, hun toestemming hebben gekregen om hun persoonlijke gegevens te verzamelen, te gebruiken en bekend te maken zoals beschreven in dit beleid.

VII. Bijwerken van persoonlijke gegevens

Door persoonlijke gegevens in te dienen bij #nonukes.be, verbindt u zich ertoe om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is.

VIII. Rechten van de betrokken personen

#nonukes.be bewaart een hoge mate van transparantie met betrekking tot de gegevens die het gebruikt.

Mits aan de voorwaarden van de wetgeving in kwestie wordt voldaan, hebben alle personen van wie de gegevens worden verwerkt het recht :

  • om informatie op te vragen om na te gaan of #nonukes.be over persoonlijke informatie beschikt en, zo ja, wat die informatie is en voor welke doeleinden ze wordt verwerkt; om toegang te hebben tot hun persoonlijke gegevens en deze zo nodig te corrigeren;
  • bezwaar te maken tegen de betrokken verwerking om redenen die verband houden met hun specifieke situatie ;
  • om de verwijdering van deze gegevens of de beperking van hun verwerking te vragen.

Share this Page