Belgische Coalitie tegen Kernwapens roept op om kernontwapening serieus te nemen in nieuw regeerakkoord

/ september 17, 2020/ Belgische coalite tegen kernwapens, Persbericht

Belgische Coalitie tegen Kernwapens roept op om kernontwapening serieus te nemen in nieuw regeerakkoord

Naar aanleiding van de regeringsonderhandelingen, roept de Belgische Coalitie tegen Kernwapens de verschillende partijen op om concrete beleidsdoelstellingen voor kernontwapening op te nemen in het regeerakkoord.

België heeft op vlak van kernwapens een cruciale rol te spelen, nu het wereldwijde regime van nucleaire non-proliferatie en ontwapening meer en meer onder druk komt te staan. Daarbij is de geplande modernisering van de B61 kernkoppen in Kleine Brogel en de daarmee verbonden nucleaire capaciteit van de nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen gevaarlijk, duur en in strijd met de verplichtingen die voortvloeien uit het non-proliferatieverdrag.

Concreet vraagt de Coalitie de komende regering om de verbintenissen uit het non-proliferatieverdrag (NPV) opnieuw te bevestigen en een concreet stappenplan uit te werken om het NPV-actieplan van 2010 versneld uit te voeren samen met bondgenoten. De legitimiteit van het NPV-verdrag moet opnieuw versterkt worden. In 2015 mislukte de NPV Herzieningsconferentie en de Herzieningsconferentie van 2020 werd uitgesteld naar januari 2021. Het non-proliferatieverdrag is een van de laatste hoekstenen van het internationale kernwapenregime, doordat er de voorbije jaren verschillende wapenbeheersingsverdragen niet in werking traden of opgeblazen werden.

In opvolging hiervan dringt de Coalitie er ook op aan dat de komende regering werk maakt van de ondertekening en ratificatie van het TPNW (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Het TPNW is complementair met het NPV en helpt de doelstellingen van het NPV op vlak van nucleaire ontwapening te versterken. Bovendien is het de concrete uitvoering van verplichtingen die landen aangingen onder het NPV. Daarnaast zou de volgende regering zich best engageren om ook andere landen aan te sporen het verdrag te ondertekenen en te ratificeren. Zowel internationaal als nationaal is er een groeiende steun voor het TPNW. Uit een bevraging in 2019 blijkt dat 64% van de Belgen voorstander is van een Belgische ondertekening van het TPNW.[1] Ook in de financiële sector wordt er gehoor aan gegeven. Zo verklaarde, in ons land, KBC dat het zich volledig terugtrekt uit bedrijven waarvan hun activiteiten betrokken zijn bij de productie of ontwikkeling van kernwapens. Hierbij verwijst de Belgische bank expliciet naar het TPNW en volgt zo een wereldwijde trend. Ondertussen is het TPNW, dat opengesteld werd op 20 september 2017, door 84 landen ondertekend en door 44 landen geratificeerd. Het verdrag treedt in werking wanneer er 50 landen ratificeren, wat hoogstwaarschijnlijk in 2021 zal zijn.

Als laatste vraagt de Coalitie ook om concrete initiatieven in het regeerakkoord op te nemen om België kernwapenvrij te maken. De aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens in België is in strijd met het NPV-verdrag. De modernisering van de B61 kernkoppen in Kleine Brogel staat gepland voor 2022-2024. Dit zou het ideale moment zijn om de volledige verwijdering van tactische kernwapens van het Belgisch grondgebied, en bij uitbreiding Europa, te onderhandelen met de VS. Experts lieten namelijk al ettelijke malen weten dat deze kernwapens geen enkel militair nut meer dienen. Met de doelstelling om België kernwapenvrij te maken, moet ook de nucleaire aanvalscapaciteit voor de huidige en toekomstige gevechtsvliegtuigen afgeschaft worden.

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens vraagt een ambitieus regeerakkoord met concrete doelstellingen voor een kernwapenvrij België in een kernwapenvrije wereld.

[1] Zie https://www.icanw.org/polls_public_opinion_in_eu_host_states_firmly_opposes_nuclear_weapons

Share this Post