Reactie op de beleidsnota Buitenlands Zaken

/ november 24, 2017/ Belgische coalite tegen kernwapens

Vorige maand kwam het ministerie van Buitenlandse Zaken met een nieuw beleidsnota. Ook deze keer werd er gesproken over nucleaire wapens en de “progressieve benadering” hiervan. Onderaan kunt u de reactie van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens lezen op de beleidsnota en deze “progressieve benadering”.

Mijnheer de minister
U schrijft in uw Algemene beleidsnota van 24 oktober 2017 het volgende:
‘Op gebied van nucleaire ontwapening zal de progressieve benadering worden verdergezet, met het oog
op een realistische en pragmatische overgang naar een wereld zonder kernwapens. Een inspanning zal
worden geleverd om de gevolgen van de huidige polarisering van dit thema te overtreffen en op zoek te
gaan naar constructieve benaderingen’.
De Belgische Coalitie tegen de Kernwapens (BCK) steunt de minister in zijn pleidooi om stappen te
zetten naar een wereld zonder kernwapens en brengt enkele pistes ter bevordering van dit doel onder zijn
aandacht.
Zo erkent de Belgische Coalitie tegen kernwapens dat het bezitten van kernwapens leidt tot polarisering.
Dat was in het begin van het atoomwapentijdperk al zo, en dat is meer dan 70 jaar later nog steeds het
geval. Het dreigen met de inzet van kernwapens is vanuit ethisch, humanitair en juridisch oogpunt te
verwerpen. Mensen hebben dan ook terecht schrik voor de nucleaire dreiging die momenteel uitgaat van
de spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten van Amerika. De BCK roept de Belgische
regering dan ook op om alle diplomatieke instrumenten te gebruiken om deze spanningen op te lossen.
Daarnaast roept onze Coalitie de Belgische regering op om het polariserend effect van de NAVO-
consensus over het bezit van kernwapens als onderdeel van de doctrine van dit Bondgenootschap aan te
kaarten op NAVO niveau.
Tenslotte roept de BCK onze regering ook op om het VN-Kernwapenverdrag van 7 juli 2017 te tekenen
en ratificeren.

We danken u voor de aandacht die u besteedt aan dit schrijven.
Hoogachtend,
Namens de Belgische Coalitie tegen Kernwapens,

Share this Post